Ochrana osobních údajů

Firma Kleopatra jako provozovatel  https://www.zlatnictvikleopatra.cz/ se zavazuje k níže uvedenému. Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Údaje, které zadáváte při registraci Jako zákazník musíte při Vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto: Jméno a příjmení Úplnou poštovní adresu Telefonické, e-mailové spojení.

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě: Jméno firmy Úplnou poštovní adresu Telefonické, e-mailové spojení IČO, DIČ, bankovní spojení.

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat Vaši platbu učiněnou bankovním převodem. Údaje o Vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Jaké je naše stanovisko k poskytování Vašich osobních údajů jiným společnostem? Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.Naše firma si váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím.

Neposkytujeme je třetím stranám. Váš souhlas Používáním internetového obchodu https://www.zlatnictvikleopatra.cz/ souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

---

 Prohlášení o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás, jako kupujícího, pokud zboží nabýváte jako fyzická osoba, o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti jako prodávajícího a s tím souvisejících Vašich právech, a to v souladu s článkem 12 a násl. GDPR.

 

Tento dokument se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

 

Zpracování tzv. cookies souborů s výjimkou Vašich práv upravuje samostatné prohlášení správce zveřejněné na webových stránkách správce.

 


  1. Správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je Zlatnictví Kleopatra,  IČO: 42208891, DIČ: CZ6709140086, (dále jen „správce“), která je zároveň prodávajícím.

 


  1. Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroje

 

Správce zpracovává osobní údaje, které získá přímo od Vás, jako kupujícího, které jste vyplnili do objednávkového formuláře v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu mezi Vámi a správcem (zejména se jedná o kupní smlouvu), popř. při registraci ve svém uživatelském účtu na webových stránkách správce. Jedná se o Vaše následující osobní údaje:

 

 

Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů dále správce zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

 

 


III. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely obsažené v rámci Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy, splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce (např. vymáhání pohledávek správce).

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:

 

 

Tyto Vaše osobní údaje jsou požadavkem pro řádné plnění uzavřené kupní smlouvy:

 

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jste se správcem uzavřeli, dále oprávněné zájmy správce (především za účelem evidence smluvních vztahů a statistické účely, za účelem ochrany práv správce proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, vymáhání pohledávek správce) a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (např. GDPR), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

 

Samostatným právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je dále Váš souhlas, a to pro účely v tomto souhlasu uvedené. Tento Váš souhlas je dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na plnění Vaší objednávky.

 

Jestliže je právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktních údajích správce. Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

 


  1. Příjemci osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracovává zejména správce, který nevyužívá služeb žádného zpracovatele osobních údajů s výjimkou dále uvedenou.

 

K Vašim osobním údajům tak mají přístup pracovníci správce a další jeho spolupracující osoby, zejména subjekty, které se podílejí na plnění Vaší objednávky (např. přepravní společnosti), subjekty poskytující právní a účetní služby, subjekt spravující pro správce webové stránky (e-shop) a dále subjekt spravující účetní systém správce. K Vaší e-mailové adrese může mít na základě Vašeho souhlasu přístup společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727 (www.heurekashopping.cz), za účelem zaslání dotazníku spokojenosti „Ověřeno zákazníky“.

 

Správce Vás tímto informuje, že Vaše osobní údaje nebudou správcem ani dalšími příjemci osobních údajů předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci.

 

Správce prohlašuje, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k Vašim osobním údajům.

 


  1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce.  Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů.

 

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 


  1. Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování.

 

Pro účely evidence smluv a přijatých plnění bude správce Vaše osobní údaje evidovat po dobu 3 let od data splatnosti úhrady kupní ceny.

 

Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a narozeninových nabídek bude správce zpracovávat po dobu, než s takovým zasíláním vyjádříte nesouhlas, maximálně po dobu 5 let od posledního Vašeho nákupu.

 

Vaši e-mailovou adresu bude správce pro účely zaslání dotazníku spokojenosti „Ověřeno zákazníky“ zpracovávat do doby jejího předání společnosti Heureka Shopping s.r.o.

 

Zpracování Vašich osobních údajů po uplynutí shora uvedených lhůt, popř. odvolání Vašeho souhlasu, bude správce provádět v rozsahu nutném pro prokázání oprávněnosti zpracování Vašich osobních údajů, pro případy vznesení pravděpodobných právních nároků a plnění zákonných povinností (např. § 31 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 


VII. Práva subjektů údajů

 

Jako subjekt údajů máte dle GDPR tato práva, o kterých je správce povinen Vás výslovně informovat:
 

 

 

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 

Žádost o přístup k Vašim osobním údajům vyřídí správce bezplatně. Je-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může správce odmítnout Vaší žádosti vyhovět nebo uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.
 

 

 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje. Máte také právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu doplnil Vaše osobní údaje, pokud jsou neúplné.
 

 

 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

 

Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (typicky uložených zákonem), pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce (např. vymáhání pohledávek správce).
 

 

 

Máte právo, aby správce po omezenou dobu nezpracovával Vaše osobní údaje, jestliže je splněna jedna z těchto podmínek:

 

 

 

Máte právo požadovat, aby Vám správce předal Vaše osobní údaje, které od Vás získal pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělil souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen v případě, že jej správce zpracovává automatizovaně v elektronické podobě. Poté Vám budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 

 

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává na základě svých oprávněných zájmů. Správce Vaší námitce vyhoví, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely svého přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží nebo služeb). Správce Vaší námitce v tomto případě vždy vyhoví.
 

 

VIII. Poučení subjektů údajů

 

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám správce toto porušení bez zbytečného odkladu. Toto oznámení však není povinné v případech, kdy:

 

 

  1. Kontaktní údaje správce

 

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte správce na kterémkoliv níže uvedeném kontaktu:

 

Elektronicky na e-mailové adrese: info@zlatnictvikleopatra.cz

 

Telefonicky na telefonním čísle: 601240420

---

 

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ TZV. COOKIES

 

Při používání našich webových stránek používá naše firma, Zlatnictví Kleopatra IČO: 42208891, DIČ: CZ6709140086, tyto cookies, popř. související programy:

 

 

 

Od užívání těchto cookies se můžete odhlásit zde.

 

 

Od užívání těchto cookies (Google Analytics) se můžete odhlásit zde.

 

 

Od užívání těchto cookies (Google AdWords remarketing a Facebook remarketing) se můžete odhlásit zde.

 

Další možností odhlášení od příjmu souborů cookies od dodavatelů třetích stran je odhlašovací stránka organizace Network Advertising Initiative (NAI).

 

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči doporučujeme nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel.

 

Veškeré subjekty, kterým mohou být soubory cookies zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Ke zpracování souborů cookies dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala společnost technickoorganizační opatření k zajištění jejich ochrany, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

 

Jelikož mohou být soubory cookies podle platné právní úpravy považovány za osobní údaje, poučujeme Vás tímto, že máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jejich výmaz, omezení jejich zpracování a jejich přenositelnost, vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů.